فایل های برناه ریزی بروزرسانی  TDA100-200__

دستگاه سانترال سری TES

فایل های برنامه ریزی و بروزرسانی

صندوق صوتی  TVM200 _50 

 

فایل های برنامه ریزی و بروزرسانی

دستگاه سانترال سری TDA _TDE

راه اندازی و بروزرسانی بستر

VOIP

 

فایل های برنامه ریزی و بروزرسانی

دستگاه سانترال سری NS